Budowa kanalizacji w Gminie Kruszyna

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie europejski-fundusz-2.png

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów – Etap I”

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Teklinów Etap I”.

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Teklinów w Gminie Kruszyna (etap I).

Projekt obejmuje:

Zadanie 1. Roboty budowlane – sieć kanalizacji sanitarnej:

– sieć grawitacyjna,

– przyłącza kanalizacyjne (do pierwszej studzienki),

– kanalizacja tłoczna,

– pompownia ścieków wraz z przyłączem energetycznym,

– inteligentny system zarządzania siecią kanalizacji sanitarnej,

– odtworzenie nawierzchni dróg w ramach pasa prowadzonej sieci kanalizacji sanitarnej;

Zadanie 2. Roboty budowlane – sieć wodociągowa:

– Sieć wodociągowa na potrzeby przepompowni i przyłącza wodociągowego.

Zakres rzeczowy zadania:

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 4646,50 m, w tym:

• sieć kanalizacji grawitacyjnej: 2579,5m,

• kanalizacja tłoczna: 1186,0m,

• przyłącza kanalizacyjne: 881,0m.

Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 34,00 m,

Planowane efekty projektu:

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 231 RLM.

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 4 osoby.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 2.489.357,41 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1.710.678,39 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim: 02.01.2021r. – 30.09.2022r.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap II

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna Etap II”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z przyłączami w miejscowości Kruszyna.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 2.486.588,54 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1.000.000,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim: 02.01.2018r. – 31.08.2019r.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami i podziemną tłocznią ścieków (przepompownią P9) w miejscowości Kruszyna.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 8.754.662,26 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 3.424.937,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 28.02.2017r. – 10.07.2019r.