Dofinansowanie projektów

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 3 wraz z montażem instalacji OZE

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. “Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 3 wraz z montażem instalacji OZE”.

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 3.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową i pierwotną, wzrost produkcji energii z OZE, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i PM10.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 127.0 [ tony równoważnika CO2 ]

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 21.94 [ MWhe/rok ]

Stopień redukcji PM 10 0.45736 [ tony/rok ]

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 890.69 [ GJ/rok ]

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 890,69 [ GJ/rok ]

Wartość całego projektu wynosi: 1.066.365,72 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 808.365,69 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim: 2022-04-29 – 2022-10-31


Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych w miejscowości Widzów

Gmina Kruszyna zrealizowała projekt pn. „Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych w miejscowości Widzów”. Przedmiotem zadania był zakup i montaż 10 lamp solarnych ulicznych w miejscowości Widzów. W ramach inicjatywy sołectwo Widzów zyskało nowoczesne i przyjazne dla środowiska oświetlenie uliczne w miejscu, gdzie drogi publiczne nie zostały wyposażone w urządzenia oświetleniowe. Zabudowane lampy są zasilane wyłącznie ekologiczną, powszechnie dostępną energią słoneczną. Ich funkcjonowanie nie będzie generować żadnych zanieczyszczeń środowiska. Gmina nie będzie ponosić kosztów zakupu energii elektrycznej do ich zasilania. Dzięki realizacji zadania zmieniła się jakość życia oraz zwiększyło bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zarówno pieszego jak i samochodowego.

Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Śląskiego w formie dotacji w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

Całkowita wartość zadania – 74.999,25 zł brutto.

Wartość dotacji – 60.000,00 zł.


“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów – Etap I”

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Teklinów Etap I”.

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Teklinów w Gminie Kruszyna (etap I).

Projekt obejmuje:

Zadanie 1. Roboty budowlane – sieć kanalizacji sanitarnej:

– sieć grawitacyjna,

– przyłącza kanalizacyjne (do pierwszej studzienki),

– kanalizacja tłoczna,

– pompownia ścieków wraz z przyłączem energetycznym,

– inteligentny system zarządzania siecią kanalizacji sanitarnej,

– odtworzenie nawierzchni dróg w ramach pasa prowadzonej sieci kanalizacji sanitarnej;

Zadanie 2. Roboty budowlane – sieć wodociągowa:

– Sieć wodociągowa na potrzeby przepompowni i przyłącza wodociągowego.

Zakres rzeczowy zadania:

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 4646,50 m, w tym:

• sieć kanalizacji grawitacyjnej: 2579,5m,

• kanalizacja tłoczna: 1186,0m,

• przyłącza kanalizacyjne: 881,0m.

Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 34,00 m,

Planowane efekty projektu:

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 231 RLM.

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 4 osoby.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 2.489.357,41 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1.710.678,39 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim: 02.01.2021r. – 30.09.2022r.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap II

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna Etap II”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z przyłączami w miejscowości Kruszyna.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 2.486.588,54 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1.000.000,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim: 02.01.2018r. – 31.08.2019r.


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I

Gmina Kruszyna przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami i podziemną tłocznią ścieków (przepompownią P9) w miejscowości Kruszyna.

Zakres rzeczowy zadania:

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi: 8.754.662,26 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 3.424.937,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 28.02.2017r. – 10.07.2019r.