Bezdomne zwierzęta

Procedura zgłaszania bezdomnego zwierzęcia

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do:

1. Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pok. 6A– tel.: 34 320 20 03 wew. 41 w godzinach pracy Urzędu.

2. Na Policję (wyłącznie po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy) – tel.: 47 858 08 10.

Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia. Po przyjęciu zgłoszenia gmina podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia gmina zleci podmiotowi z którym zawarła w tym zakresie stosowną umowę, wyłapanie zwierzęcia i przekazanie go do schroniska.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych realizowane jest w ramach zawartej przez gminę umowy z Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą w miejscowości Gidle przy ul. Słowackiego 10. Zgłoszenia z zakresu powyższych zdarzeń kierować należy do Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  Urzędu Gminy Kruszyna – tel. 34 320 20 03 wew. 41 – w godzinach pracy Urzędu. Po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy na Policję tel. 47 858 08 10 lub bezpośrednio w Gabinecie Weterynaryjnym w Gidlach  pod numerem tel. 608 210 515.