Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Kruszyna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Kruszyna.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Włodarczyk, informatyk@kruszyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 3202003 wew. 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Kruszyna:
Piotr Kmiecik
e-mail: p.kmiecik@kruszyna.pl
telefon: +48 34 320 20 03 wew. 42
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5,
42-282 Kruszyna
adres do e-Doręczeń:
AE:PL-26497-75598-SERAE-18

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Andrzeja Kmicica oraz wejście boczne z parkingu od strony zachodniej. Do wejścia głównego prowadzą schody z barierkami. Przed wejściem bocznym jest podest, za wejściem na korytarzu znajdują się schody.
  2. Z obydwu wejść dostępny jest korytarz na parterze oraz schody na I piętro. W budynku nie ma windy.
  3. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się przycisk sygnału dzwonka. W budynku jest schodołaz umożliwiający pokonanie schodów na wózku inwalidzkim. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  4. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Andrzeja Kmicica przed urzędem oraz na placu przy budynku urzędu. Na parkingu jest wydzielone miejsce parkingowe przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Istnienie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru wizyty w urzędzie.

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Zgodnie z ustawą  o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka  migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie  osoba  uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Kruszyna w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym  zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form :
•    e-mailem pod adres  ug@kruszyna.pl
•    faksem na nr 34 3202054
•    telefonicznie na nr 34 3202003
•    pocztą na adres Urząd Gminy Kruszyna , ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna
•    za pomocą e-Doręczeń pod adres AE:PL-26497-75598-SERAE-18

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.