Odpady komunalne


Stawka za wywóz śmieci w 2024 roku

W związku z licznymi zapytaniami informujemy mieszkańców Gminy Kruszyna, że stawka za wywóz śmieci w 2024 roku nie ulega zmianie.

Opłata wynosi 39 zł od osoby za miesiąc, a w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadpadów (dla zabudowy jednorodzinnej) 32 zł od osoby miesięcznie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas „z urzędu” ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 78 zł od osoby.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – rok 2024

Harmonogram do pobrania w pdf


OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW:

BOGUSŁAWICE, KRUSZYNA – 24.04.2023 r.
KRUSZYNA (KMICICA SŁONECZNA), BABY, JACKÓW, WIKŁÓW – 25.04.2023 r.
KIJÓW, LGOTA MAŁA, ŁĘG, PIEŃKI SZCZEPCKIE, TEKLINÓW – 26.04.2023 r.
WIDZÓW, WIDZÓWEK – 27.04.2023 r.

Odpady wielkogabarytowe zaliczamy do nich: stoły, krzesła, sofy, szafy, drzwi, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, zużyty sprzęt RTV i AGD ( pralki, lodówki, telewizory, radia itp.).

WAŻNE: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, okna, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, opony samochodowe, styropian papa, wata szklana, gruz.


Materiały informacyjno-edukacyjnych (animacje i grafiki) dotyczące wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą nr  XL/276/2022 Rady Gminy Kruszyna z dnia 5 grudnia  2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kruszyna, od 01.01.2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 39,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  w sposób selektywny, wynosi 78,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 1 grudnia 2021 roku  mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, wykazanego w deklaracji.
Warunkiem uzyskania powyższego zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Jednakże w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył, że bioodpady powstałe na terenie jego nieruchomości będą kompostowane w kompostowniku, a nie posiada takiego kompostownika lub nie zagospodarowuje w nim bioodpadów, bądź uniemożliwi upoważnionemu pracownikowi dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, utraci prawo do zwolnienia. Informujemy jednocześnie, że kompostowanie bioodpadów nie jest obowiązkowe, wobec czego mieszkańcy niedeklarujący kompostowania na własnej posesji, nadal mogą wystawiać te odpady do odbioru w worku brązowym z napisem „BIO”.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz elektroniczny (wymaga profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego)

Wersja do druku


Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Treść uchwały


Odbiór odpadów w czasie pandemii: ważne wskazówki dla mieszkańców

Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów? W jaki sposób bezpiecznie pozbyć się zużytej maseczki czy rękawiczek? Czy w czasie kwarantanny można wyjść z domu, żeby wyrzucić odpady? Na wszystkie te pytania odpowiada Koalicja 5 frakcji.

Osoby, które zajmują się zbiórką czy sortowaniem odpadów (ładowacze śmieciarek czy osoby pracujące w sortowaniach odpadów) nie mogą mieć kontaktu z materiałami, na których potencjalnie znajduje się wirus. Dlatego zużyte odpady, w tym maseczki, należy przed wyrzuceniem włożyć do torebki plastikowej i szczelnie zawiązać. 

W biurze czy innych miejscach pracy warto wyznaczyć miejsce wyrzucania takich odpadów, może to być zwykłe pudełko w łazience czy w szatni. W ten sposób chronimy osoby, które mimo panującej pandemii codziennie wyjeżdżają na ulice oraz dbają o porządek i higienę w gminach i miastach.

Czy można nie segregować odpadów?

Pandemia nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów. Cały czas powinniśmy przestrzegać zasad sortowania na 5 frakcji: papier (pojemnik niebieski), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), bio (pojemnik brązowy) oraz odpady zmieszane (pojemnik czarny).

Wiosenna fala pandemii pokazała, że wiele osób wykorzystało ten czas na remonty, prace budowlane czy wymianę mebli. Kupując nowy sprzęt, pozbywamy się starego.

– Należy pamiętać, że elektrośmieci należy oddawać do odpowiednich miejsc, czyli np. sklepów ze sprzętem AGD/RTV czy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działających w każdej gminie. W żadnym wypadku nie należy ich wystawiać pod altany na odpady – podkreśla  Magdalena Sułek-Domańska z firmy komunalnej ENERIS, przedstawiciel Koalicji 5 frakcji.

– Powinniśmy też zachować dotychczasowe zasady związane z odpadami gabarytowymi czy poremontowymi. W zależności od gminy, miejscem ich zbiórki mogą być PSZOK-i, punkty mobilne lub okolice pojemników na odpady. Niezmiernie ważne jest, by stare meble, dywany czy zużyte opony nie zalegały w przestrzeniach osiedli, a szczególnie nie zastawiały pojemników na odpady komunalne czy wejścia do altan. W takich wypadkach odpady mogą nie być odbierane przez służby komunalne przez brak dostępu – nie utrudniajmy im pracy- apeluje.

Co zrobić z odpadami na kwarantannie?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że osoby skierowane na kwarantannę przez Sanepid w żadnym razie nie powinny wychodzić z domu nawet z odpadami. Poniżej ważne wytyczne rządowe dla osób przebywających w izolacji (chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną):

Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawiczek ochronnych i koniecznie umyć i/lub dezynfekować ręce. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.


Nowe zmiany w deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmianie ulegają  obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka lub inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana  (np. deklarację za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia  i analogicznie w miesiącach następnych).

Zgodnie z artykułem 6m ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca.  Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania  np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć nową deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „nieruchomość niezamieszkała”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.

Zmiana w składaniu deklaracji nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  nadal obowiązuje  14–dniowy termin na złożenie deklaracji od dnia zamieszkania.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna – pobierz


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kruszyna

„Tomix” Tomasz Mucha
Łochynia, ul. Długa 44
42-233 Mykanów
tel. 722099310

FPHU „Kozioł” Arkadiusz Kozioł
Stary Broniszew, ul. Kwiatowa 158
42-231 Cykarzew
tel. 607101369, 731522870

Grzegorz Mucha CDBB „Efekt”
Łochynia, ul. Długa 28
42-233 Mykanów
tel. 506097857


Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych w Widzowie (PSZOK) umiejscowiony przy Oczyszczalni Ścieków na ul. Kościelnej 3

Mieszkańcy mogą tam oddawać następujące odpady:

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek: 1000 – 1500
środa: 1000 – 1500
sobota: 1000 – 1400

Osoby przyjmujące odpady komunalne:
Pan Dariusz Kaczmarek
Pan Piotr Porada

tel. 533 322 282


Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Widzów, ul. Kościelna 5, 42-282 Kruszyna

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI – Częstochowa, ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa; Wancerzów, ul. Sadowa nr dz. 10,  42-244 Mstów


Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka, oraz opon

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów  folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Lp.

Nazwa podmiotuAdres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy
1.FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA ‘’SZYMON’’ SZYMON KOŻDOŃUL. LECHONIA 25M3,42-229 CZĘSTOCHOWAWOLIA PO SIANOKISZONCE, WORKI PO NAWOZACH516 703 128
2.KON – WITUL. CZĘSTOCHOWSKA 7A, 42-350 KOZIEGŁOWYOPONY POWSTAJACE W GOSPODARSTWIE ROLNYM696 023 333
3.REMONDIS
Sp. z o.o.
UL. RADOMSKA 12, 42-200 CZĘSTOCHOWAFOLIA ODPADOWA, SZNUREK, OPAKOWANIA PO  NAWOZACH,
BIG BAG
34 372 28 91

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 2020 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła36  
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, który gmina jest obowiązana uzyskać w 2020 roku         co najmniej 50 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych100
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który gmina jest obowiązana uzyskać w 2020 rokuco najmniej 70 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania31
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania dla roku 2020nie więcej niż 35 %

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kruszyna niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) informuje się, że miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kruszyna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. ul. Stara Droga 85 Radomsko, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Jeżynowa 40, Płoszów 97-500 Radomsko.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie.


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych GMINY KRUSZYNA:

Firma EKOPRO Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 14A/114

01-321 Warszawa

BIURO:

29-100 Włoszczowa

ul. Sienkiewicza 58A

tel. 41 3941037, 798 594 480Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

Analiza za rok 2018

Analiza za rok 2017

Analiza za rok 2016

Analiza za rok 2015

Analiza za rok 2014