Odpady komunalne


Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 1 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kruszyna, od 01.09.2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 46,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Nie uległy zmianie terminy płatności. Zgodnie z uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości w następujących terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłatę należy dokonywać:

– gotówką w placówce Banku Spółdzielczego Mykanów ( znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Kruszyna), pon.- pt. w godz. 7.00-14.15

– kartą płatniczą bezpośrednio w  Urzędzie Gminy Kruszyna ( pok.nr 14), pon.- pt. w odz.7.30-15.30

– przelewem na rachunek bankowy urzędu – 34 1020 2313 0000 3402 0455 1875 lub korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta – eboi.kruszyna.pl                                                                                                                                                                    


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych sierpień – grudzień 2020 roku


Odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Kruszyna informuje, iż w dniu 07.08.2020 nastąpi we wszystkich miejscowościach gminy odbiór:

– zmieszanych odpadów komunalnych

– bioodpadów.

Harmonogram odbioru odpadów na okres od sierpnia do grudnia 2020 r. otrzymają Państwo w dniu 07.08.2020r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz elektroniczny (wymaga profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego)

Wersja do druku


Kompostowanie bioodpadów

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, wykazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunkiem uzyskania powyższego zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Jednakże w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył, że bioodpady powstałe na terenie jego nieruchomości będą kompostowane w kompostowniku, a nie posiada takiego kompostownika lub nie zagospodarowuje w nim bioodpadów, bądź uniemożliwi upoważnionemu pracownikowi dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, utraci prawo do zwolnienia. Informujemy jednocześnie, że kompostowanie bioodpadów nie jest obowiązkowe, wobec czego mieszkańcy niedeklarujący kompostowania na własnej posesji, nadal mogą wystawiać te odpady do odbioru w worku brązowym z napisem „BIO”.


Nowe zmiany w deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmianie ulegają  obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka lub inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana  (np. deklarację za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia  i analogicznie w miesiącach następnych).

Zgodnie z artykułem 6m ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca.  Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania  np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć nową deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „nieruchomość niezamieszkała”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.

Zmiana w składaniu deklaracji nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  nadal obowiązuje  14–dniowy termin na złożenie deklaracji od dnia zamieszkania.Roczne sprawozdanie sporządzane przez wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok – pobierz


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji edytowalnej – dokument Word oraz nieedytowalnej – dokument PDF


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna – pobierz


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kruszyna

„Tomix” Tomasz Mucha
Łochynia, ul. Długa 44
42-233 Mykanów
tel. 722099310

FPHU „Kozioł” Arkadiusz Kozioł
Stary Broniszew, ul. Kwiatowa 158
42-231 Cykarzew
tel. 607101369, 731522870

Grzegorz Mucha CDBB „Efekt”
Łochynia, ul. Długa 28
42-233 Mykanów
tel. 506097857


Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych w Widzowie (PSZOK) umiejscowiony przy Oczyszczalni Ścieków na ul. Kościelnej 3

Mieszkańcy mogą tam oddawać następujące odpady:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym żarówki)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na prowadzenie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej
  WAŻNE: na terenie budowy, obowiązek odbioru odpadów budowlanych, należy do wykonawcy tych robót
 • zużyte opony z samochodów osobowych
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów
 • odpady wielkogabarytowe (tj. wersalki, fotele, okna, meble, drzwi, stolarka)
 • styropian opakowaniowy
 • bio
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek
 • tekstylia i odzież

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 • odpadów zawierających azbest
 • odpadów radioaktywnych i skażonych biologicznie
 • szyb samochodowych i części samochodowych, ( zderzaki, lampy, fotele itp.)
 • szkła zbrojonego i hartowanego
 • materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian- za wyjątkiem styropianu opakowaniowego wyrobów AGD- RTV
 • złomu metali żelaznych i nieżelaznych
 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, lub remontów kapitalnych (wyburzanie nieruchomości itp.)
 • odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek: 1000 – 1500
środa: 1000 – 1500
sobota: 1000 – 1400

Osoby przyjmujące odpady komunalne:
Pan Dariusz Kaczmarek
Pan Piotr Porada

tel. 533 322 282


Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Widzów, ul. Kościelna 5, 42-282 Kruszyna

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI – Częstochowa, ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa; Wancerzów, ul. Sadowa nr dz. 10,  42-244 Mstów


Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka, oraz opon

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów  folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Lp.

Nazwa podmiotuAdres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy
1.FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA ‘’SZYMON’’ SZYMON KOŻDOŃUL. LECHONIA 25M3,42-229 CZĘSTOCHOWAWOLIA PO SIANOKISZONCE, WORKI PO NAWOZACH516 703 128
2.KON – WITUL. CZĘSTOCHOWSKA 7A, 42-350 KOZIEGŁOWYOPONY POWSTAJACE W GOSPODARSTWIE ROLNYM696 023 333
3.REMONDIS
Sp. z o.o.
UL. RADOMSKA 12, 42-200 CZĘSTOCHOWAFOLIA ODPADOWA, SZNUREK, OPAKOWANIA PO  NAWOZACH,
BIG BAG
34 372 28 91

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

Analiza za rok 2018

Analiza za rok 2017

Analiza za rok 2016

Analiza za rok 2015

Analiza za rok 2014