Klauzula informacyjna

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: Rozporządzenie.

Kto jest administratorem Państwa danych ?

Administratorem danych jest Wójt Gminy Kruszyna reprezentujący gminę̨ Kruszyna z siedzibą w Kruszynie 42-282 Kruszyna ul. Andrzeja Kmicica 5, tel. 34 320-20-03, e-mail: ug@kruszyna.pl

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych ?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza Wencka, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: inspektorod@kruszyna.pl
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  4. za pomocą e-doręczeń pod adresem: AE:PL-26497-75598-SERAE-18

wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie ?

Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminy Kruszyna, obejmujących zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w Ustawie.
Inne przepisy prawa mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Przetwarzanie danych może odbywać się w szczególności w celach:

realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, archiwalnych w interesie publicznym. Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

Jak cofnąć zgodę ?

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

W celu wycofania zgody wystarczy:

albo

Podanie danych może być uwarunkowane:

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy lub konieczność realizacji nałożonych na Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązków czy zadań ustawowych. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcowie Prawni czy Adwokaci itp.)

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator. W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ terminu do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia.

W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego.

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi ?

W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:

a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich  danych osobowych.

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Urzędzie Gminy w Kruszynie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez  Urząd Gminy w Kruszynie ?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO., na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać zautomatyzowanej decyzji i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

Czy Państwa dane będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.

Administrator danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Kruszynie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.