Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy KRUSZYNA z siedzibą przy ul. Kmicica 5 w Kruszynie;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) c) d) e);
  3. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa lub uzyskanej zgody – po za wymienionymi przypadkami dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
  4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych (Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania celu w jakim zostały pozyskane chyba, że właściwe przepisy stanowią inaczej;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
  9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych /IODO/ Panem Cezarym Suchan pod adresem e-mail: inspektorod@kruszyna.pl lub telefonicznie pod nr.: 505-232-147.