Debata oświatowa

Oświata
13.09.2018
Debata oświatowa

Oświata  jest  priorytetowym zadaniem własnym gminy. Znaczne środki corocznego budżetu są przeznaczane na realizację zagadnień związanych z procesem kształcenia młodego pokolenia gminy Kruszyna. W trosce o ciągłe doskonalenie jakości nauczania gmina Kruszyna przystępuje do różnego rodzaju programów mających na celu stworzenie szkoły przyjaznej uczniowi, poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, podwyższenie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie nauczania i wychowania.

Jednym z takich projektów w którym uczestniczy gmina Kruszyna jest działanie pn. „Vulcan kompetencji w Śląskich samorządach”. Jednym z elementów  projektu było zorganizowanie debaty z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych, której celem było określenie mocnych i słabych stron oświaty w gminie Kruszyna. Debata pt. Rozwój Edukacji w Gminie Kruszyna w myśleniu o uczniu XXI wieku ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów” odbyła się 4 września w Szkole Podstawowej w Kruszynie.

W debacie uczestniczyli : Wójt Gminy Kruszyna, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele Rady Gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, reprezentanci grupy przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, rodzice oraz uczniowie.  Spotkaniu przewodniczyła Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i jednocześnie opiekun merytoryczny projektu w gminie Kruszyna pani Dorota Czerwonka.

Dyskusję rozpoczęto od prezentacji multimedialnej pn „Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Kruszyna w nich jest moc’’. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z działaniami poszczególnych placówek oświatowych w zakresie doskonalenia i uatrakcyjniania procesu kształcenia. Opracowanie unaoczniło jak wiele „dzieje się”  w kruszyńskiej oświacie.

Określenie „kompetencje” jest wieloaspektowe. Ekspert Czerwonka omówiła 8 kluczowych kompetencji w procesie kształcenia młodego człowieka tj:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych ,
 •  świadomość i ekspresja kulturalna,
 • umiejętność uczenia się ,
 • kompetencje matematyczne,
 •  kompetencje społeczne i obywatelskie,
 •  inicjatywność i przedsiębiorczość,
 •  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne.

W kontekście omówionych kompetencji rozpoczęła się dyskusja, która była prowadzona w grupach. Dyskutanci udzielali odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaki powinien być nauczyciel XXI wieku ?,
 • jaka powinna być szkoła naszych dzieci ?,
 • jakie cechy i umiejętności będą najbardziej potrzebne absolwentom naszych szkół w ich dorosłym życiu ?,
 • jak rodzice mogą wspierać szkołę w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów?,
 • jakie są mocne strony oświaty w Gminie Kruszyna ?,
 • co w naszych szkołach warto zmienić/ rozwijać ?,
 • co mogą zrobić instytucje z terenu Gminy Kruszyna, aby wesprzeć rozwój uczniów ?,
 • którą z kompetencji kluczowych powinniśmy najbardziej wspierać ?- dlaczego ?

Możliwość wypowiedzenia się miał każdy z ośmioosobowego zespołu. Debata przeprowadzona została metoda World Cafe. Odpowiedzi omówiła Ekspert Dorota Czerwonka. Z wypowiedzi debatujących można wnioskować, że  oczekiwania w zasadzie nie odbiegają od stanu istniejącego.  Zwiększyć należy aktywność instytucji działających na terenie Gminy w zakresie współpracy ze szkołami.

Kolejnym elementem debaty były wypowiedzi uczniów, ich oczekiwania, wnioski i propozycje zmian. Tu należy podkreślić pomysłowość uczniów w sposobie przedstawienia swoich postulatów. Była to forma graficzna, plakatowa. Sentencją wypowiedzi było drzewo rosnące obok szkoły na którym zamiast liści i owoców są pieniądze. Przyszłość i cel kształcenia kojarzy się uczniom z nowoczesnością, dostatkiem i dążeniem do doskonałości. Podsumowując zorganizowana debata dostarczyła dodatkowych informacji i sugestii które zostaną wykorzystane w planowaniu procesu edukacyjnego.

Wszystkim  uczestnikom  serdecznie dziękujemy za aktywny udział w debacie.

przejdź do galerii