Nabór na projekt grantowy pt. Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych

Stowarzyszenia
30.01.2020
Nabór na projekt grantowy pt. Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t. Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych
w ramach przedsięwzięcia Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

  1. Termin składania wniosków: od 14 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 roku
  2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=007d076b8c002cc2&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

  • Forma wsparcia:  Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzając finansowanie  w wysokości  do 50% wnioskowanej kwoty grantu.
  • Zakres tematyczny projektu grantowego:
  • Zgodność z zakresem Rozporządzenia[1]wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • Zgodność z zakresem LSR: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
  • Zakres realizowanych zadań obejmuje: konferencje, szkolenie, warsztat, spotkanie, akcja społeczna, itp.
  • Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 150 000,00 złotych.

Więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nabor-1-2020-g-projekt-grantowy-przedsiebiorczosc-spoleczna-szansa-rozwoj-organizacji-pozarzadowych/