Nowe środki finansowe z LGD „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenia
15.07.2019
Nowe środki finansowe z LGD „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna Grupa Działania funkcjonująca na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny otrzymała  bonus finansowy w kwocie 730 000,00 zł. Było to możliwe dzięki efektywnej pracy LGD oraz zaangażowaniu i chęci korzystania z funduszy unijnych przez mieszkańców naszego obszaru w minionym okresie rozliczeniowym 2016-2018, tzw. I kamieniu milowym.

Na podstawie prowadzonego doradztwa, ankiet i głosowania na Facebook-u władze LGD doszły do wniosku, że program wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zaproponowane przez Zarząd zmiany strategii, zostały poddane konsultacjom społecznym  i  w maju zatwierdzone przez członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Po wprowadzeniu tych zmian do umowy ramowej pomiędzy LGD a Zarządem Województwa Śląskiego, będą ogłaszane konkursy. Otrzymane środki finansowe zostaną poznaczone na konkursy w kolejnym 2020 roku.

Pierwszym z nich będzie Podejmowanie działalności gospodarczej w kwocie dofinansowania 650 000,00 zł, przeznaczonej dla 13 wnioskodawców. Będzie to wsparcie dla osób fizycznych, mieszkańców obszaru, niebędących rolnikami, którzy mają ciekawy pomysł na własny biznes. Kwota dofinansowania każdej operacji to 50 000,00 zł, za które wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotów i usług, remontów budynków, niezbędnych do prowadzenia działalności. Osoba chcąca skorzystać z dofinansowania nie musi wnosić żadnego wkładu własnego i może pozyskać 100% dofinansowania na wszystkie wydatki wskazane we wniosku.

Drugim konkursem będzie Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety w kwocie 195 000,00 zł  przeznaczonej dla Pań, niebędących rolnikami, mieszkającymi na terenie LGD. Podobnie jak przy Podejmowanie działalności gospodarczej, możliwe do pozyskania jest 100% dofinansowania. Kwota dofinansowania każdej operacji w konkursie to 65 000,00 zł.

To plany na przyszły rok, obecny 2019 r. jest równie efektywny w działaniu. W miesiącu styczniu zakończyły się nabory na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz projekt grantowy Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny” sposobem na wzmacnianie tożsamości lokalnej. Na miesiąc wrzesień Stowarzyszenie szykuje się do uruchomienia naboru wniosków na przedsięwzięcie Rozwój działalności gospodarczej
z maksymalną kwotą dofinansowania w wysokości 160 000,00 zł. Wsparcie mogą otrzymać firmy, z doświadczeniem powyżej 1 roku, które działają na terenie jednej z sześciu gmin. Dla firm prowadzonych przez kobiety będzie to do 70% dofinansowania, a dla firm prowadzonych przez mężczyznę oraz spółek do 50%. Dokładniejsze informacje przybliżymy Państwu przed naborem wniosków.

Ponadto w tym roku mamy zaplanowany projekt z zakresu sieciowania organizacji pozarządowych. Co to oznacza? Organizacje pozarządowe chcą współpracować ze sobą, wymieniać doświadczeniami,  mieć czynny udział w życiu polityczno-gospodarczym i zabierać merytoryczny głos w imieniu środowisk, które reprezentują. Często jednak nie mają wiedzy na temat funkcjonowania podobnych do siebie organizacji. I tu z pomocą ma zamiar przyjść LGD dać możliwość wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń podczas planowanych spotkań.

Nabory wniosków w każdym z w/w konkursów będą poprzedzone spotkaniami informacyjnymi z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu, których daty podane zostaną na naszej stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl .

Informacje szczegółowe o konkursach, warunkach pozyskiwania wsparcia i terminach, można uzyskać bezpłatnie od pracowników biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w siedzibie zlokalizowanej w Mykanowie przy ul. Cichej 72, poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 724 043 108 lub 34 374 00 01;  oraz drogą mailową: biuro@razemnawyzyny.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapraszamy również na stronę internetową www.razemnawyzyny.pl oraz  profil na Facebook-u.

Alicja Kulej, pracownik biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”