Jakość powietrza

Ogłoszone poziomy przekroczeń:

POZIOM I (informacyjny i edukacyjny) Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia.  Wprowadzany jest do końca danego roku

Dotyczy: I poziom ostrzegania – kolor żółty (informacyjny i edukacyjny) zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” (Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

 

Na podstawie art. 92 ust.1d ustawy Prawo ochrony środowiska, informujemy, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, że od 20 lutego do końca 2019 roku występuje na obszarze województwa śląskiego przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.  Przekroczenia występuje we wszystkich strefach i aglomeracjach na niżej wymienionych stanowiskach.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska
Aglomeracja górnośląska Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia
Gliwice, ul. Mewy
Katowice, ul. Kossutha
Katowice, ul. Plebiscytowa/A4
Sosnowiec, ul. Lubelska
Tychy, ul. Tołstoja
Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej
Aglomeracja rybnicko-jastrzębska Rybnik, ul. Borki
Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego
miasto Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej
miasto Częstochowa Częstochowa, ul. Baczyńskiego
Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II
strefa śląska Cieszyn, ul. Mickiewicza
Godów, ul. Gliniki
Knurów, ul. Jedności Narodowej
Lubliniec, ul. Szymały
Myszków, ul. Miedziana
Pszczyna, ul. Bogedaina
Tarnowskie Góry, ul. Litewska
Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego
Żywiec, ul. Kopernika

Główną przyczyną wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego jest oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

POZIOM II (informacyjny i operacyjny) Ostrzeżenie

Powiadomienie z dnia 22.01.2019 r. o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy) Alarm smogowy