Odpady komunalne

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą nr IX/64/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kruszyna, od 01.09.2019 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Nie uległy zmianie terminy płatności. Zgodnie z uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości w następujących terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kruszyna – pon.-pt. w godz.7.30-13.30, przelewem na rachunek bankowy urzędu – 34 1020 2313 0000 3402 0455 1875 lub korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta – eboi.kruszyna.pl


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych sierpień – grudzień 2019 roku – pobierzRoczne sprawozdanie sporządzane przez wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok – pobierz


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji edytowalnej – dokument Word oraz nieedytowalnej – dokument PDF


Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Szanowni mieszkańcy w dniu 27.12.2018 roku podczas III sesji Rady Gminy Kruszyna, Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany metody naliczania opłaty  oraz wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 9,50 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 19,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi:
1 MARCA 2019 ROKU.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, do którego gmina została zobowiązana.

Miesięczna opłata stanowić będzie iloczyn osób zamieszkujących daną  nieruchomość i stawki opłaty od osoby w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów.

Liczba osób   x   9,50 zł/ miesiąc – selektywna zbiórka odpadów.

Liczba osób  x   19,00 zł/ miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty  należy zmienić deklaracje na odbiór
i zagospodarowanie odpadów. Nowe deklaracje będą roznosić do mieszkańców Sołtysi.

Wypełnione deklaracje prosimy przekazać do Sołtysa bądź do Urzędu Gminy
w Kruszynie pok. 6A. do 15 marca 2019 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Kruszyna bądź  na rachunek bankowy. Nr 34 102023130000340204551875

Terminy płatności zgodne z uchwałą Nr XV/96/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

1) za I kwartał do  31 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 31  lipca  danego roku,

4) za IV kwartał 31 października danego  roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do ostatniego  dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

W związku ze zmianą stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych informujemy, że wpłacone należności zostaną odpowiednio rozksięgowane na poszczególne miesiące według danych zawartych w nowych deklaracjach. Różnice  wynikające z ewentualnej niedopłaty prosimy wyrównać do końca marca bieżącego roku.


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna – pobierz