Odpady komunalne

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

4 listopada 2019 r. – Baby, Jacków, Wikłów, Kruszyna, Bogusławice

6 listopada 2019 r. – Kijów, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek

Odpady należy wystawić przed godziną 7:00

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary  nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i workach na  śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy:  stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace,  rowery, wózki dziecięce,  zużyty sprzęt RTV i AGD (pralki, lodówki, telewizory, radia itp.).
Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny.

WAŻNE:  Do odpadów wielkogabarytowych  nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe,  styropian, papa, wata szklana, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi,  opony samochodowe.


Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą nr IX/64/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kruszyna, od 01.09.2019 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Nie uległy zmianie terminy płatności. Zgodnie z uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości w następujących terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kruszyna – pon.-pt. w godz.7.30-13.30, przelewem na rachunek bankowy urzędu – 34 1020 2313 0000 3402 0455 1875 lub korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta – eboi.kruszyna.pl


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych sierpień – grudzień 2019 roku – pobierzRoczne sprawozdanie sporządzane przez wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok – pobierz


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji edytowalnej – dokument Word oraz nieedytowalnej – dokument PDF


Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Szanowni mieszkańcy w dniu 27.12.2018 roku podczas III sesji Rady Gminy Kruszyna, Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany metody naliczania opłaty  oraz wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 • 9,50 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
 • 19,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi:
1 MARCA 2019 ROKU.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, do którego gmina została zobowiązana.

Miesięczna opłata stanowić będzie iloczyn osób zamieszkujących daną  nieruchomość i stawki opłaty od osoby w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów.

Liczba osób   x   9,50 zł/ miesiąc – selektywna zbiórka odpadów.

Liczba osób  x   19,00 zł/ miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty  należy zmienić deklaracje na odbiór
i zagospodarowanie odpadów. Nowe deklaracje będą roznosić do mieszkańców Sołtysi.

Wypełnione deklaracje prosimy przekazać do Sołtysa bądź do Urzędu Gminy
w Kruszynie pok. 6A. do 15 marca 2019 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Kruszyna bądź  na rachunek bankowy. Nr 34 102023130000340204551875

Terminy płatności zgodne z uchwałą Nr XV/96/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

1) za I kwartał do  31 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 31  lipca  danego roku,

4) za IV kwartał 31 października danego  roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do ostatniego  dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

W związku ze zmianą stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych informujemy, że wpłacone należności zostaną odpowiednio rozksięgowane na poszczególne miesiące według danych zawartych w nowych deklaracjach. Różnice  wynikające z ewentualnej niedopłaty prosimy wyrównać do końca marca bieżącego roku.


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna – pobierz


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kruszyna

„Tomix” Tomasz Mucha
Łochynia, ul. Długa 44
42-233 Mykanów
tel. 722099310

FPHU „Kozioł” Arkadiusz Kozioł
Stary Broniszew, ul. Kwiatowa 158
42-231 Cykarzew
tel. 607101369, 731522870

Grzegorz Mucha CDBB „Efekt”
Łochynia, ul. Długa 28
42-233 Mykanów
tel. 506097857


Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych w Widzowie (PSZOK) umiejscowiony przy Oczyszczalni Ścieków na ul. Kościelnej 3

Mieszkańcy mogą tam oddawać następujące odpady:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym żarówki)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na prowadzenie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej
  WAŻNE: na terenie budowy, obowiązek odbioru odpadów budowlanych, należy do wykonawcy tych robót
 • zużyte opony z samochodów osobowych
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów
 • odpady wielkogabarytowe (tj. wersalki, fotele, okna, meble, drzwi, stolarka)
 • styropian opakowaniowy
 • bio

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 • odpadów zawierających azbest
 • odpadów radioaktywnych i skażonych biologicznie
 • szyb samochodowych i części samochodowych, ( zderzaki, lampy, fotele itp.)
 • szkła zbrojonego i hartowanego
 • materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian- za wyjątkiem styropianu opakowaniowego wyrobów AGD- RTV
 • złomu metali żelaznych i nieżelaznych
 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, lub remontów kapitalnych (wyburzanie nieruchomości itp.)
 • odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek: 830 – 1500
wtorek: 830 – 1500
środa: 830 – 1500
czwartek: 830 – 1500
piątek: 830 – 1500
sobota: 1000 – 1400

Osoby przyjmujące odpady komunalne:
Pan Dariusz Kaczmarek
Pan Piotr Porada

tel. 533 322 282


Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

Analiza za rok 2018

Analiza za rok 2017

Analiza za rok 2016

Analiza za rok 2015

Analiza za rok 2014