VI Sesja Rady Gminy Kruszyna

22.03.2019r.
VI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

27.03.2019r.
3/27/19 9:00

Informuję, że w dniu 27 marca 2019r.  o godz. 9.00 w sali nr  3 Urzędu Gminy odbędzie się VI Sesja  Rady  Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Kruszyna na 2019 rok referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – P. Zbigniew Zasępa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczącego przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Kruszynie przy ul. Strażackiej 2 – referuje Radca Prawny P. Janusz Recha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  zakresie dożywiania  – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 13. Ustanowienie programu osłonowego w zakresie dożywiania   – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie za 2018 rok – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 15. Informacja w sprawie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 16. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 17. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz