XII Sesja Rady Gminy Kruszyna

13.12.2019r.
XII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

18.12.2019r.
12/18/19 9:00

Informuję, że w dniu 18 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna na 2020 rok.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna na 2020 rok.
 7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kruszyna na 2020 rok.
 8. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 9. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Gminy Kruszyna – referuje inspektor d/s planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 11. Wprowadzenie zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w Gminie Kruszyna na rok szkolny 2019/2020 – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
 14. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszyna na lata 2019-2023 – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 15. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 16. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 17. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 18. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 19. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 20. Uchwalenie budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  – Przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury.
  – Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 21. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  – Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025S Kruszyna-Borowno i nr 1019 Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ” – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap III” – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny – referuje Kierownik RPO – P. Kamila Gałkowska.
 26. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 27. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 28. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz