XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

13.03.2020r.
XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

13.03.2020r.
3/13/20 11:00

Informuję, że w dniu 13 marca  2020r.  o godz. 11.00 w sali nr  3 Urzędu Gminy odbędzie się XIV Nadzwyczajna Sesja  Rady  Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna – referuje inspektor d/s planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 4. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów– referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady– referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszyna na lata 2020-2023 – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2020 roku – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie służebności gruntowej – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 12. Wprowadzenie zmiany w załączniku do uchwały nr XI/73/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 25 listopada 2019r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie– referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kruszyna zaliczonych do sektora finansów publicznych – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 15. Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 16. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna na 2020 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 17. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz