Aktualności

Ankieta PKS – potrzeby przewozowe

Konsultacje
01.07.2019r.
PKS Częstochowa prowadzi badania ankietowe w zakresie potrzeb przewozowych mieszkańców gmin: Kruszyna, Kłomnice, Gidle i Żytno. Bezpośredni link do ankiety elektronicznej.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
21.05.2019r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
15.05.2019r.
Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawach: Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
25.03.2019r.
Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2019 roku.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
11.03.2019r.
Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
więcej