Protokół z przeprowadzonych w dniach 4.12.2019 – 13.12.2019 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kruszyna

Gmina
16.12.2019
Protokół z przeprowadzonych w dniach 4.12.2019 – 13.12.2019 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kruszyna

Wójt Gminy Kruszyna informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach 04.12.2019-13.12.2019 r. konsultacje społeczne projektu uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna,
  • zmiany uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwał został zamieszczony:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kruszyna.pl (zakładka konsultacje społeczne 2019),
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna www.kruszyna.pl

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.

W związku z zakończeniem społecznych konsultacji projektu uchwał z mieszkańcami Gminy Kruszyna, w/w dokument przekazano pod obrady Rady Gminy Kruszyna.