Dodatek osłonowy w 2024r.

GOPS
02.02.2024
Dodatek osłonowy w 2024r.

Na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. powróciło świadczenie dodatek osłonowy, które ma na celu wspieranie polskich rodzin. Dodatek osłonowy ma zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla rodzin spełniających kryterium dochodowe w wysokości jak niżej.

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, – za 2022r.

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. – za 2022r.

Ustawodawca jako dochód definiuje:

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – te dane organ pozyska samodzielnie,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne – te dane organ pozyska samodzielnie,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – te dochody zostaną ustalone na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku osłonowego przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest węgiel lub paliwa węglopochodne wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023r. poz. 2496), wtedy dodatek osłonowy wynosi jak niżej:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

– tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie pokój nr 9 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, albo za pośrednictwem poczty na adres GOPS Kruszyna ul. Kmicica 5.

Telefon: 34/ 387-29-87 wew. 32, 33, 38 lub 575-314-404  i  664-314-404

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dostępny jest w siedzibie GOPS Kruszyna oraz na jego stronie internetowej, a także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Załączniki: