Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora

Oświata
13.04.2021
Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w  Jackowie  ogłasza  nabór na stanowisko konserwatora

WYMAGANIA FORMALNE

1.  obywatelstwo polskie,

2. minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.

WYMAGANIA DODATKOWE

 Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

1. Umiejętności techniczne i remontowo- budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń.

2. Sumienność.

3. Uczciwość .

4. Punktualność.

5. Komunikatywność.

6. Pracowitość .

7. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

8. Mile widziane uprawnienia elektryczne (SEP E) i praca na wysokości.

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu w tym:

a) prace eksploatacyjne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek, elementów instalacji), (w przypadku posiadanych uprawnień)

b) prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)

c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)

e) prace naprawcze związane ze sprzętem meblowym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

2. Przygotowanie obiektu do różnych wydarzeń sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych (montowanie słupków, bramek oraz pozostałego sprzętu sportowego, a także rozkładanie krzeseł, ścianek ekspozycyjnych, wystawowych i innych urządzeń).

3. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.).

4. Prace porządkowe wokół obejścia Obiektu: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawy.

5. Obsługa elektronarzędzi, konserwacja i drobne naprawy.

6. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

7. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Obiektu.

9. Bieżące reagowanie na występujące potrzeby w zakresie sprzątania oraz inne drobne czynności porządkowe.

10. Możliwe prace na wysokości powyżej 3 m .

WYMAGANE DOKUMENTY

1. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.902)” i podpisem,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy ,

4. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6. Kserokopie świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwatora,

8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

9. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na danym stanowisku.

10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1. Usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, bez windy,

2. Praca fizyczna,

3. Praca w wymiarze 1/4 etatu.

TERMIN ZATRUDNIENIA

Przewidywany termin zatrudnienia – 1 maja 2021r.

KOMPLETNE APLIKACJE

Należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-10.00

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Jackowie, Jacków ul. Szkolna 3, 42-282 Kruszyna

tel. 34 3202021

e-meil: szkolajackow@poczta.fm