Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Rolnictwo
29.03.2019
Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Główny Lekarz Weterynarii informuje o ogłoszeniu decyzji Komisji C(2019) 62 z dnia 29 stycznia 2019 r. o zgodności z rynkiem wewnętrznym zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej programu pomocy państwa dla producentów świń w celu zapobiegania szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.

Na gruncie prawa krajowego ww. program został określony w § 13p rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), W związku akceptacją wyrażoną przez Komisję możliwe stało się rozpoczęcie rozpatrywania przez ARiMR wniosków o przyznanie pomocy finansowej przewidzianej w tym przepisie.

Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Departamentu Finansów MRiRW o wyrażenie opinii w przedmiocie ram czasowych do których możliwe będzie zastosowanie przepisów o pomocy dla producentów świń w celu zapobiegania szerzenia się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc finansowa przewidziana w § 13p rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie. Wynika to z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1428), które także wprowadziło do zmienionego aktu § 13p. Jednocześnie z treści decyzji Komisji z dnia 29 stycznia 2019 r. znak C(2019) 62 wynika, że czas trwania programu pomocy został określony na okres od dnia zatwierdzenia programu do dnia 31 grudnia 2021 r. W związku z powyższym Główny Lekarz Weterynarii poprosił Departament Finansów MRiRW o wyjaśnienie, jaka jest sytuacja prawna rolników wobec których zastosowano sankcje administracyjne skutkujące likwidacją produkcji trzody chlewnej przed opublikowaniem decyzji Komisji C(2019) 62, w szczególności w rezultacie kontroli przestrzegania wymogów bioasekuracji prowadzonych po rozszerzeniu z dniem 28 lutego 2018 r. na terytorium całego kraju zakresu obowiązywania niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz wskazanie, czy tacy rolnicy mogą zostać objęci pomocą przewidzianą w programie.