Informacja dotycząca wykorzystania nieruchomości gminnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kruszynie

Stowarzyszenia
20.02.2019
Informacja dotycząca wykorzystania nieruchomości gminnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kruszynie

Od dłuższego czasu wiele mówi się o majątku jednostek ochotniczych straży pożarnych, o złej gminie, a ściślej mówiąc o złej wójt, która chce zabrać OSP Kruszyna jej własność. Spróbujmy uporządkować fakty.

  1. Zabudowana nieruchomość przy ul. Strażackiej 2 w Kruszynie, na której posadowione są garaże oraz budynek strażnicy, jest własnością Gminy Kruszyna. Stan ten potwierdza decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr KKU-934/92/AJ z dnia 1992.05.29  – „przedmiotowa nieruchomość w dniu 27 maja 1990 r., będąc w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie, należała do terenowego organu administracji państwowej w Kruszynie. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające … stała się więc mieniem Gminy Kruszyny”.

Oczywiście nie wolno umniejszać roli strażaków i społeczeństwa Kruszyny przy budowie wspomnianych budowli. Powszechnie wiadomo, że strażacy wnieśli duży wkład w postaci pracy własnej a miejscowa ludność w postaci składek pieniężnych. Ale jak zawsze budowa nowego obiektu pochłania olbrzymie środki finansowe, tak i budowa garaży i strażnicy nie byłaby zrealizowana bez znacznych nakładów finansowych gminy, o czym świadczą dokumenty archiwalne. W podobny sposób powstały wszystkie budynki użytkowane przez pozostałe jednostki ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie.

  1. Gmina gospodarując swoimi nieruchomościami występuje jako właściciel, jednakże działający w granicach obowiązującego prawa. Nieruchomości gminne są nieruchomościami publicznymi i mają służyć realizacji zadań, jakie gminie przypisuje ustawa. Nieruchomości gminy stanowią dobro wspólne i winny być wykorzystywane w pierwszej kolejności na potrzeby członków wspólnoty lokalnej.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie użytkuje część nieruchomości przy ul. Strażackiej. W celu usankcjonowania tego stanu uprzedni wójt gminy zawarł umowę użyczenia pomiędzy Gminą Kruszyna a Ochotniczą Strażą Pożarną w Kruszynie – umowa użyczenia nr III.71442-5/2008 z dnia 1 lipca 2008 r.. Przedmiotem umowy użyczenia był: budynek garażowy, ubikacja, lokal użytkowy (inaczej budynek strażnicy) bez pomieszczenia centrali telefonicznej i pomieszczenia izby historii.  Podobne umowy użyczenia zostały zawarte pomiędzy Gminą Kruszyna, a pozostałymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działającymi na terenie gminy .

Czym jest umowa  użyczenia ? – to nic innego jak oddanie nieruchomości gminnej w bezpłatne używanie bez uzyskania jakiegokolwiek ekwiwalentu po stronie gminy, zatem w szczególności bez uzyskania wynagrodzenia za udostępnienie. Gmina oddając nieruchomość publiczną w użyczenie nie uzyskuje z tego tytułu żadnych bezpośrednich korzyści majątkowych. Dlaczego zatem taka umowa, skoro gmina nic z tego nie ma?  – oddając nieruchomość w użyczenie gmina pomaga w działalności statutowej stowarzyszenia, w tym przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej. Mało tego – gmina będąc właścicielem cały czas ponosiła i nadal ponosi nakłady na różne prace remontowo – modernizacyjne. Wystarczy cofnąć się do roku 2010 i przypomnieć jak wtedy wyglądały strażnice w poszczególnych miejscowościach, a jak wyglądają dzisiaj. Zestawienie poniesionych przez gminę nakładów w latach 2013 – 2018 obrazuje załącznik nr 1.

  1. Gmina, jako właściciel nieruchomości może wypowiedzieć umowę użyczenia, z takiego powodu, że nieruchomość, bądź jej część stanie się potrzebna gminie, czego nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Tak się właśnie stało z nieruchomością użyczoną Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Gmina w części budynku strażnicy – t.j. w pomieszczeniu użytkowanym przez hurtownię odzieży – ma zamiar stworzyć lokal na potrzeby seniorów z terenu gminy oraz skorzystać z pomocy finansowej z budżetu państwa w ramach programu SENIOR+ . W tym celu w dniu 4 stycznia 2019 gmina złożyła stosowny wniosek o dofinansowanie do Wojewody Śląskiego. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przyznana dotacja wynosi 150.000,00 zł. Trzeba tutaj wspomnieć, że wynajmowanie lokalu dla hurtowni to nie jest działalność statutowa ochotniczej straży pożarnej, a stworzenie stosownego pomieszczenia dla seniorów jest potrzebą wyższej rangi i co ważniejsze jest zadaniem własnym gminy. Ale jak widać są różne priorytety dla różnych grup w gminie i nie tylko. Być może niefortunnie wypowiedziałam całą umowę użyczenia, jednak idea była taka aby zawrzeć nową umowę obrazującą stan obecny. Pragnę z całą stanowczością poinformować, że rolą i zadaniem wójta gminy nie jest likwidacja ochotniczej straży pożarnej, czy też odbieranie budynku niezbędnego do działalności strażaków, a uporządkowanie prawa własności tego obiektu. To nie wójt powołał do życia ochotnicze straże pożarne i nie ma takiego prawa, aby je likwidować, o funkcjonowaniu każdej jednostki decyduje tylko i wyłącznie jej zarząd. Wójt gospodarując nieruchomościami gminnymi obowiązany jest do stosowania zasady prawidłowej gospodarki, zgodnie z którą korzystanie z nieruchomości gminnych ma być racjonalne i efektywne z puntu widzenia gminy jako właściciela oraz z punktu widzenia interesu społecznego.

  1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy użyczenia, nie wyraża zgody na podpisanie nowej umowy użyczenia wyłączającej z używania pomieszczenie hurtowni.
  2. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie wystąpił do Rady Gminy w Kruszynie o bezpłatne przekazanie na własność OSP całej zabudowanej nieruchomości przy ul. Strażackiej 2 w Kruszynie na podstawie umowy darowizny.

Czy można dobro wspólne, a zatem wszystkich mieszkańców gminy darować stowarzyszeniu jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna ?

Załączniki: