Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 28 listopada 2018r.

Rada Gminy
26.11.2018
Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 28 listopada 2018r.

Informuję, że w dniu 28 listopada 2018r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się II Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Dyskusja i wolne wnioski.
5. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
6. Uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
7. Wprowadzenie zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022.
8. Wprowadzenie zmiany do uchwały dotyczącej emisji obligacji.
9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018r.
10. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ na budowę kanalizacji.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
13. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz