Kadencja 2014-2018 – podsumowanie

Gmina
18.10.2018
Kadencja 2014-2018 – podsumowanie

Szanowni Państwo !

       Dobiega końca czteroletnia kadencja 2014 – 2018. Uważam, że moim obowiązkiem jest dokonać podsumowania.  Postaram się w zwięzły sposób   przedstawić to, co wspólnie udało się zrealizować w dążeniu do jak najlepszego wywiązania się z założonych planów wyborczych i spełnienia oczekiwań mieszkańców gminy.  Czy to się udało? – ocena należy do Mieszkańców. Ufam, że każdy potrafi dostrzec pozytywne zmiany jakie zaszły w najbliższym otoczeniu. W przeciągu całej kadencji starałam się razem z Radą Gminy tak dysponować finansami gminy, aby w każdej miejscowości był widoczny ślad naszej wspólnej działalności, aby cos trwałego, potrzebnego, usprawniającego warunki życia powstało.

 Śledząc uważnie budżet gminy łatwo dostrzec, że największy rodzaj wydatków stanowi budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalną ścieków – w przeciągu tylko dwóch lat 2017 i 2018 wydaliśmy na ten cel kwotę 11,5 mln zł.  Dużo, a wręcz bardzo dużo, a to ciągle mało. Została wykonana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Widzowie do przepustowości 600 m3/dobę, aby mogła przyjąć ścieki sanitarne z terenu całej gminy oraz kończony jest I etap budowy kanalizacji w miejscowości Kruszyna (zakończenie przewidywane jest w końcu listopada 2018 roku). Zmiany terminów naboru wniosków w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w których mogliśmy ubiegać się o unijne środki finansowe spowodowały znaczne opóźnienie rozpoczęcia prac. Dodatkowe utrudnienia i kolejne opóźnienia powodują bardzo niesprzyjające warunki hydrogeologiczne. Jednakże pierwszym etapem zamykamy najtrudniejszy etap prac i dalej powinno być tylko lepiej. W dniu 20 sierpnia podpisałam umowę  na wykonawstwo II etapu kanalizacji w Kruszynie (obejmuje ulice: Ogrodową, część Kościuszki, Północną, Polną, Niepodległości, część Sobieskiego) z terminem realizacji do końca lipca 2019 roku. Jednak ten etap nie zakończy budowy kanalizacji w Kruszynie, na to potrzeba będzie jeszcze dwa lata, a kolejne miejscowości już z niecierpliwością oczekują na skanalizowanie, są to Bogusławice, Teklinów i w dalszej kolejności Lgota Mała.

Kolejną dużą pozycje wydatków stanowią wydatki na modernizacje dróg. Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych powstały na długości 8,2  km w miejscowościach: Bogusławice, Jacków,  Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Teklinów, Widzów, Widzówek. Znacznej poprawie uległy też drogi powiatowe, część z udziałem środków finansowych gminy jak chociażby  ul. Główna w Lgocie Małej na długości 1522 m  (udział gminy 668.730,- zł , wartość zadania ogółem 2.569657,- zł); droga w Łęgu na długości 430 m (udział gminy 20.000,- zł, udział spółki do zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej 21.998,-zł,  koszt całkowity 104.994,- zł), czy też kosztem Starostwa Powiatowego w Częstochowie – ul. Antoniowska od przejazdu kolejowego w Widzowie do miejscowości Lgota Mała (realizacja dwuetapowo: I etap 990 m w 2016 roku, koszt 314.863,- zł ; II etap 1000 m w 2018 roku, koszt 489,571,- zł); droga w miejscowości Wikłów na długości 650 m, koszt 258.600 zł. W bieżącym roku została tez wykonana nowa nakładka na drodze w Widzowie od Stadniny Koni do drogi DK-91 uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w 2010 roku, sfinansowana ze środków finansowych budżetu państwa tzw. powodziowych, długość 1500m koszt 1.045.783,- zł.

Znaczącą kwotę przeznaczyliśmy na remonty obiektów oświatowych. Dokończony został remont wraz z termomodernizacją przedszkola w Kruszynie, w zakresie tegoż zadania była wykonana również adaptacja na potrzeby przedszkola  pomieszczeń  użytkowanych przed laty przez administrację księgową oświaty. Dzięki temu można było otworzyć w 2017 roku trzeci oddział w przedszkolu z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci i w ten sposób uniknęliśmy problemów lokalowych jakie byłyby w związku z wprowadzoną w 2017 roku reformą oświaty. Drugi obiekt oświatowy, który znacznie zmienił wizerunek w wyniku termomodernizacji i remontów to szkoła i przedszkole w Widzowie. Konieczne remonty wykonane zostały też w szkole w Jackowie, choć tutaj nadal oczekiwana jest termomodernizacja obiektu. Od 2017 roku sukcesywnie remontowana jest szkoła w Lgocie Małej i zapewne prace byłyby bardziej zaawansowane gdyby nie problem z budynkiem przedszkola, który decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został wyłączony z użytkowania w 2016 roku z powodu niespełniania przepisów dla tego typu obiektów. Przewinęło się wiele propozycji rozwiązania zaistniałego problemu od adaptacji części budynku szkoły na potrzeby przedszkola, budowie nowego budynku przedszkola a skończywszy na remoncie wraz z rozbudową starego budynku przedszkola. W  dniu 21 sierpnia 2018 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola  w ramach  konkursu  ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec marca 2019 roku. Liczymy na duże dofinansowanie, które pozwoli na szybką realizacje przedsięwzięcia. Oprócz działań w obiektach oświatowych wykonane były tez prace w ich otoczeniu – nowe ogrodzenia, różne prace porządkowe czy tez powstały obiekty tzw. małej architektury jak place zabaw ( przedszkole w Kruszynie, szkoła Jacków – w trakcie realizacji), boiska (szkoła Widzów). Ale nasze nakłady w oświatę to nie tylko poprawa majątku trwałego ale przede wszystkim nakłady na podniesienie standardów nauczania. Wielce pomocnym był realizowany ze środków unijnych projekt pod nazwa „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w gminie Kruszyna” w ramach którego odbyło się wiele dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży o różnych zainteresowaniach, o różnych wynikach w nauce oraz zakupione było wiele pomocy naukowych jak: tablice multimedialne, projektory, komputery laptopy i wiele innych. Ponadto z pomocą dotacji z Ministerstwa Edukacji i budżetu gminy zakupione zostały tablice multimedialne   do szkoły podstawowej w Lgocie Małej i w Widzowie oraz monitor do szkoły podstawowej w   Kruszynie; doposażone gabinety lekarskie w szkole w Kruszynie i Lgocie Małej; doposażony księgozbiór biblioteki szkolnej w Widzowie i Lgocie Małej. W bieżącym roku gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „ Umiem pływać” – 45 dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z Kruszyny, Lgoty Małej i Widzowa miało zagwarantowanych 10 wyjazdów na basen w celu nauki pływania .

Każdego roku gmina organizuje jednodniową wycieczkę dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, a od 2013 roku wójt gminy przyznaje nagrody pieniężne dla uczniów laureatów konkursów przedmiotowych czy tez konkursów  sportowych o randze ogólnopolskiej, lub międzynarodowej.

Aby wypracować lepsze efekty nauczania i wychowania dzieci i młodzieży gmina uczestniczy w projekcie „Vulkan kompetencji w śląskich samorządach” w ramach którego m.in. przeprowadzona była   publiczna debata oświatowa. Wypracowane zadania będą wdrażane w kolejnych latach.

Działania gminy skierowane były również na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Złożyła się na to dobudowa brakującego oświetlenia ulicznego w Babach, Bogusławicach, Kruszynie, Lgocie Małej, Teklinowie, Wikłowie, Widzowie i Widzówku. Gotowe dokumentacje czekały na realizacje dobrych kilka lat. Dlatego cieszę się , że udało się zamknąć etap oświetlenia zamieszkałych ciągów dróg. Jednak należy już myśleć o udoskonaleniu istniejących rozwiązań, wprowadzając bardziej nowoczesne i bardziej energooszczędne. Rozmowy w tym temacie zostały podjęte.

Bezpieczeństwo to także zimowe utrzymanie dróg – aby usprawnić należyte utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym została w 2017 roku zakupiona posypywarka.

W ramach wykonywania zadania gminy jakim jest dbałość o bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarowa w ciągu całej kadencji dokonywane były zakupy sprzętu niezbędnego druhom strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów, klęsk czy też kolizji drogowych, zakupy sprzętu ochrony osobistej strażaków. Udzielane było tez znaczące wsparcie finansowe dla jednostek OSP przy wymianie samochodów bojowych na nowsze modele – dotacje otrzymały OSP Jacków, Lgota Mała, jednak w tym zakresie potrzeby są stale  gdyż nigdy nie udało się zakupić fabrycznie nowego samochodu, aby przez długi czas nie mieć większych kłopotów.  Ogrom pracy własnej strażacy wnieśli przy remontach garaży strażackich z udziałem środków finansowych gminy oraz dotacji zewnętrznych.  W bieżącym roku strażacy OSP Jacków rozpoczęli systemem gospodarczym budowę garaży. Gmina przekazała dotacje w wysokości 63.572,- zł , za która zakupione zostały materiały do wylania fundamentów i budowy ścian oraz uregulowane będą należności za wykonane roboty fachowe przy pomocy poszczególnych druhów strażaków w ramach prac społecznych. Dalsze prace będą wykonywane w podobny sposób w kolejnych latach. Dzięki temu całkowity koszt będzie zdecydowanie niższy niż budowa przez wykonawcę wyłonionego w wyniku przetargu publicznego.

Począwszy od 2014 roku  gmina każdego toku prowadzi akcje usuwania azbestu z terenu gminy poprzez jego odbiór i utylizację. Dotychczas zniknęło z naszych posesji 251 ton azbestu.   Środki finansowe na ten cel gmina pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji – kwota  81.931,- zł oraz angażując własne środki – kwota 24.993,- zł.  Program będzie realizowany w kolejnych latach, gdyż ciągle jest jeszcze dużo pokryć dachowych z eternitu zawierającego azbest.

W bieżącym roku gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o pożyczkę na wymianę pieców centralnego ogrzewania u mieszkańców na piece nowoczesne piątej generacji, aby zmniejszać szkodliwą dla zdrowia człowieka niska emisję. Będą wymienione piece w 50 domach, z maksymalną dotacją w wysokości 50 % kosztów ( ale nie więcej niż 7 tys. zł), na którą składają się środki z budżetu gminy i wspomniana pożyczka z WFOŚiGW. Oczywiście należy traktować, że tym działaniem zapoczątkowaliśmy długotrwały proces wymiany pieców na ekologiczne. W Kruszynie jest możliwość rozbudowy sieci gazowej, co winno nastąpić sukcesywnie od  2019 roku. Obecnie sieć gazowa jest wybudowana w ulicach Denhoffa, Kmicica (do urzędu gminy) i Pocztowej i od sezonu grzewczego 2017/2018  urząd gminy ogrzewany jest paliwem gazowym. W bieżącym roku została opracowana dokumentacja wymiany kotłów w szkole podstawowej w Kruszynie z opalanych ekogroszkiem na opalane gazem. Zamierzenie planowane jest do realizacji w 2019 roku.

W dziedzinie ładu przestrzennego opracowane zostało Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw Baby, Jacków,  Lgota Mała a następnie plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Lgota Mała uwzględniający wnioski mieszkańców odnośnie nowych terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe.

W mijającej kadencji gmina wprowadziła nowoczesne rozwiązania w kontaktach z urzędem gminy, realizując zadanie pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna, dzięki któremu zakupiono komputery dla pracowników urzędu, laptopy dla radnych i pracowników uczestniczących w sesjach, specjalistyczne oprogramowanie, dzięki czemu można niemal wszystkie sprawy urzędowe załatwiać elektronicznie.   Aby ułatwić posługiwanie się elektronicznymi dobrami podjęliśmy wyzwanie przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu dla mieszkańców powyżej 25 roku życia. Fundusze na ten cel pozyskaliśmy ze środków unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podkreślić trzeba , że to co dzieje się w gminie zależy tylko i wyłącznie od jej mieszkańców. To mieszkańcy bezpośrednio bądź za pośrednictwem swoich przedstawicieli – radnych czy tez sołtysów maja wpływ na podejmowane decyzje. Niezmiernie budującym jest fakt coraz większego angażowania się coraz większego kręgu aktywnych ludzi w sprawy ogólnospołeczne. Stąd, wszystkim tym osobom, organizacjom składam serdeczne podziękowanie. Bez nich życie społeczno – kulturalne byłoby zdecydowanie uboższe. To dzięki takim ludziom, przy wsparciu gminy, organizowane były różne festyny, spotkania, biesiady, pogawędki, zawody. Ale są także działania, efektem których powstają obiekty służące wszystkim jak np. staw wędkarski w Widzowie, boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Widzowie, doposażenie boiska piłkarskiego w Lgocie Małej w piłko chwyty i zaplecze (zadanie w trakcie realizacji), a w najbliższej przyszłości doposażenie placu zabaw w Jackowie i Babach. Jest to zasługa lokalnych stowarzyszeń ubiegających się o zewnętrzne środki finansowe. Gmina włącza się udzielając pożyczek nieoprocentowanych, gdyż pieniądze dotacyjne docierają dopiero po wykonaniu i rozliczeniu zadania. To dobrze, że taka forma współpracy się nawiązała i przynosi dobre efekty dla wszystkich.

Bardzo istotnym działaniem bieżącej kadencji, a zarazem spełnieniem obietnic wyborczych są działania skierowane do seniorów. Aktywnie działa powołany do życia w 2015 roku Klub Seniora, który organizuje różne spotkania kulturalne, integracyjne, wycieczki krajoznawcze.

Jako, że nie samym chlebem żyje człowiek, gmina podjęła działania w dziedzinie kulturalno – rozrywkowej i rekreacyjnej skierowane do różnych grup odbiorców, wymienię tutaj: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będąca zarazem spotkaniem noworocznym, gminny Dzień Kobiet,  gminny Dzień Seniora, bieg rodzinny z okazji Dnia Dziecka, gminny rajd rowerowy w okresie wakacji, sołeckie stoły wigilijne. Pierwszy raz w historii gmina zorganizowała dożynki powiatowe w 2017 roku. Wszystkie te imprezy sprzyjają coraz większej integracji społeczności gminy.

 

Każdego rodzaju  podsumowanie jest okazją do głębszej refleksji nad tym, co za nami i nad tym, co jeszcze przed nami. Jestem przekonana, że każdy z nas dokonuje takiego osobistego rozrachunku z sobą i tym wszystkim, co było jego i naszym udziałem w tworzeniu obrazu dokonań mijającej kadencji. Mam nadzieję, iż obraz ten będzie pozytywnie wpisany w historię naszej Gminy. Zaś kończąc  chciałabym serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za czteroletnią współpracę. Choć często mieliśmy rozbieżne zdania i sprzeczaliśmy się, to jednak  osiągaliśmy kompromis, a to w demokracji ceni się najbardziej.  
Dziękuję Paniom i Panom Sołtysom za wspieranie moich działań, życzliwe rady i pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów środowisk lokalnych.
Dziękuję kierownikom podległych jednostek, z którymi na co dzień przyszło mi rozwiązywać rozliczne problemy.
Dziękuję wreszcie pracownikom Urzędu, bez których  nasza praca i osiągnięcia byłyby niemożliwe.