Aktualności

Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
26.10.2021r.
Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje z rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Złożyliśmy 3 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotację stanowią 90 % kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Bogusławice – dotacja […]
więcej

Konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027”

Gmina
25.08.2021r.
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kruszyna. Strategia rozwoju gminy to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie, co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Kruszyna mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości. Aby dokument ten odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby i aspiracje danej społeczności, musi uwzględniać również sugestie i uwagi mieszkańców naszej gminy […]
więcej

Ankieta na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027

Gmina
05.07.2021r.
Szanowni Państwo, dla Gminy Kruszyna zostanie opracowana Strategia Rozwoju na lata 2021-2027. Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na działania rozwojowe naszej Gminy to prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Prosimy o odpowiedzieć na kilka pytań określających satysfakcję z życia na terenie Gminy Kruszyna w podstawowych obszarach działań. Ankietę należy wypełnić w terminie od 5 do 20 […]
więcej

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2020

Gmina
28.05.2021r.
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym opracowany został Raport o stanie gminy za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja. Przygotowanie przez wójta raportu o stanie […]
więcej

Dzień Samorządu Terytorialnego

Gmina
27.05.2021r.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, przypadającego 27 maja, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które współtworzą samorząd. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kruszynie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych, radnym, sołtysom oraz wszystkim pracownikom samorządowym. Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz wszelkiej pomyślności […]
więcej