Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022

Urząd Gminy
18.05.2023
Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022

Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w załączeniu przedstawiam Raport o stanie gminy za rok 2022.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja  

Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy rozpoczyna procedurę udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzana będzie  debata. Udział w tej debacie będą mogli wziąć nie tylko radni (którzy będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie składać można najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę gminy raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem.

Wobec powyższego przekazuję Państwu Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2022 celem zapoznania się i wyrażenia swoich opinii w debacie, która odbędzie się na najbliższej sesji.

O terminie sesji powiadomię z tygodniowym wyprzedzeniem

Zgłoszenia do debaty są przyjmowane w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w debacie nad przedłożonym Raportem o stanie Gminy Kruszyna.

Załączniki: