Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” nie zwalnia tempa

Stowarzyszenia
10.12.2020
Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” nie zwalnia tempa

Od 2016 roku Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” (LGD), w skład którego wchodzą gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów oraz Rędziny, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023 (LSR), której celem jest wzrost aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru działania. Źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota prawie 10 mln złotych.

Na koniec listopada 2020 r. LGD rozdysponowała z tej puli 6 281 807,00 zł. Ze środków tych korzystali mieszkańcy wszystkich Gmin Partnerskich naszego Stowarzyszenia, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Od 2016 r. ogłosiliśmy 8 naborów na podejmowanie działalności gospodarczej, w tym 3 konkursy, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się wyłącznie  kobiety. W tych naborach złożono łącznie 77 wniosków o przyznanie pomocy. W przeprowadzonych 4 naborach na rozwój działalności gospodarczej złożono 35 wniosków. Odbyły się 3 nabory na rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, w których złożono 19 wniosków. Ogłosiliśmy także  4 konkursy grantowe z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, aktywizacji i integracji lokalnych społeczności, wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych, a także rozwoju miejsc aktywności ruchowej, w których złożono 60 wniosków na projekty grantowe. 

Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” zrealizowało także dwa projekty współpracy: ZONAR ,,Wielkie granie i odkrywanie – Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju” oraz ODDO ,,Od dziedzictwa do bogactwa”. Ten ostatni został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie na projekty współpracy organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w kategorii: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne.

W kończącym się roku 2020, pomimo wielu trudności związanych z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, nie zwolniliśmy tempa i zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów przeprowadziliśmy 7 naborów wniosków. Aż 5 z nich dotyczyło wspierania przedsiębiorczości na obszarze naszego działania, poprzez tworzenie nowych firm i rozwój już istniejących przedsiębiorstw.

 Działalność LGD ,,Razem na wyżyny” to także liczne działania aktywizujące i integrujące mieszkańców naszego obszaru. Wśród nich jest projekt ,,Sieciowanie organizacji pozarządowych”, w ramach którego odbędą się wizyty studyjne dla osób działających w organizacjach, stowarzyszeniach, kołach itp. Kolejny projekt p.n. ,,BIZnet – nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem internetowej gry ekonomicznej” jest skierowany do młodzieży szkolnej i ma za zadnie przyczynić się do rozwijania postaw przedsiębiorczych poprzez organizację warsztatów oraz konkursu gry ekonomicznej polegającej na utworzeniu i rozwijaniu własnego przedsiębiorstwa. Jest to innowacyjna metoda nauki przedsiębiorczości z wykorzystaniem elektronicznych branżowych symulacji biznesowych. W przyszłym roku rusza realizacja tych projektów. 

Informacje o bieżących działaniach i podejmowanych inicjatywach publikowane są na naszej stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl oraz profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do ich śledzenia!

Katarzyna Kubica – pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy w Stowarzyszeniu ,,Razem na wyżyny”