X Sesja Rady Gminy Kruszyna

30.09.2019r.
X Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

02.10.2019r.
10/2/19 9:00

Informuję, że w dniu 2 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się X Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
 6. Przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 7. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 8. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 9. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Wybór ławnika sądowego na kadencję 2020-2023 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
  a) Uchwalenie regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023
  b) Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  c) Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników
  d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
 11. Informacja z przebiegu realizacji budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2019 roku- referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 14. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz