XV Sesja Rady Gminy Kruszyna

15.05.2020r.
XV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

20.05.2020r.
5/20/20 9:00

Informuję, że w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Wprowadzenie zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów– referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady– referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszyna na lata 2020-2023 – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 14. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
 18. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 19. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz