XX Sesja Rady Gminy Kruszyna

03.11.2020r.
XX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

04.11.2020r.
11/4/20 9:00

Informuję, że w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kruszyna – referuje inspektor ds. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wikłów – referuje inspektor ds. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 5. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Kruszyna działalności w zakresie telekomunikacji – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 8. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 9. Ustalenie wysokości stawek podatków – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2020 r. – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kruszyna za poprzedni rok szkolny – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 15. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz