XXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

01.02.2021r.
XXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

03.02.2021r.
2/3/21 9:00

Informuję, że w dniu 3 lutego 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 7. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2021 roku – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 8. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością gminy – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 12. Zamknięcie obrad  XXIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz