XLII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informacje
18.01.2023
XLII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2023r. o godz. 9.00  w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 6. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie sąobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kruszyna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa nadofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 11. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 12. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 13. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz