XLI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informacje
13.12.2022
XLI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 16 grudnia 2022r. o godz. 10.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy Kruszyna na 2023 rok.
 6. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 7. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 8. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok – referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
 9. Uchwalenie budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
  a) Przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury.
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  c) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.
 10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
  a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF.
  b) Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 12. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

   Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz