XLIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
31.03.2023
XLIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kruszyna na lata 2023 – 2025”- referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 6. Wprowadzenie zmiany do statutów sołectw – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 7. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2023 roku – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kruszyna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków –
  referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Nadanie nazwy ronda w miejscowości Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 10. Wyrażenie zgody na wydzieżawienie gruntów – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 11. Wyznaczenie inkasentów opłaty targowej – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 12. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 14. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna z działalności w 2022 roku – referuje Przewodniczący Komisji Radny Marek Kruk.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 17. Informacja z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2022 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 18. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności GKRPA za 2022 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 19. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2022 – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 20. Ocena stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach.
 21. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 22. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz