XLIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
12.02.2024
XLIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 14 lutego 2024 r. o godz. 9.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 7. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2024 roku – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Wprowadzenie zmian bo budżetu Gminy Kruszyna na rok 2024 – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 9. Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1116S na odc. Lgota Mała – Teklinów ” – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – referuje inspektor ds. oświaty P. Kamila Gałkowska.
 12. Informacja z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2023.
 13. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalności GKRPA za rok 2023.
 14. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 15. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz