XLVIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
15.12.2023
XLVIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w sali Nr3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 7. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych– referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Uchylenie w części Uchwały nr XVI/96/12 Rady Gminy Kruszyna w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Widzówek – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Przyjęcie „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy Kruszyna na 2024 rok.
 11. Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024r.” – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 12. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok – referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 14. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 15. Uchwalenie budżetu Gminy Kruszyna na 2024 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
  a) Przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury,
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok,
  d) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na 2024 rok.
 16. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
  a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF,
  b) Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2022/2023 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka
 19. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 20. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz