XXII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
14.12.2020
XXII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna  na 2021 rok.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna na 2021 rok.
 7. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kruszyna na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Kruszyna -referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot
 11. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 12. Uchwalenie budżetu Gminy Kruszyna na 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  • Przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 13. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 15. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 16. Zamknięcie obrad  XXII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz