XXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
06.04.2021
XXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 7. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze – referuje Kierownik GOPS – P. Iwona Organka.
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Informacja nt. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kruszyna.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie za 2020 rok – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 13. Informacja w sprawie realizacji Programu Współpracy w Organizacjami Pozarządowymi za 2020 r. – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 16. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 17. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz