XXVIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
19.10.2021
XXVIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 22 października 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kruszyna – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 10. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022– referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
 11. Wprowadzenie zmiany uchwały określającej średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Kruszyna – referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
 12. Uchwalenie wysokości stawek podatków – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 14. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 15. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2021r. – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kruszyna za poprzedni rok szkolny – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 17. Analiza oświadczeń majątkowych.
 18. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 19. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz