XXXII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
07.03.2022
XXXII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wikłów – referuje inspektor d.s. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 6. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2022 roku – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej regulamin targowiska zlokalizowanego w miejscowości Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników– referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów – referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
 10. Udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 13. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna z działalności w 2021 roku – referuje Przewodniczący Komisji Radny Marek Kruk.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli –referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 16. Informacja z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2021 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 17. Informacja z działalności GKRPA za 2021 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 18. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 19. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz