XXXV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
24.06.2022
XXXV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja o stanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2022r.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 6. Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kruszyna za 2021 rok:
  a) debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 8. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
  a) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2021 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  c) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  d) przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kruszyna w miejscowości Wikłów – referuje inspektor ds. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kruszyna na lata 2022-2027 – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszyna– referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 12. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą– referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 13. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 14. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpwadów – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 15. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kruszyna – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 16. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Kruszyna – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 17. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 18. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 19. Udzielenie pomocy finansowej – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 21. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 22. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz