XXXVII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
16.09.2022
XXXVII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 21 września 2022 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 6. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Nadane nazw ulicom w miejscowości Lgota Mała – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych- referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony p. pożarowej w Gminie Kruszyna.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2022 r. – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 13. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 14. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz