Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy
30.12.2021
Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/206/2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kruszyna, od 01.01.2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  w sposób selektywny, wynosi 66,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 1 grudnia 2021 roku od 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, wykazanego w deklaracji. Warunkiem uzyskania powyższego zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Jednakże w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył, że bioodpady powstałe na terenie jego nieruchomości będą kompostowane w kompostowniku, a nie posiada takiego kompostownika lub nie zagospodarowuje w nim bioodpadów, bądź uniemożliwi upoważnionemu pracownikowi dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, utraci prawo do zwolnienia. Informujemy jednocześnie, że kompostowanie bioodpadów nie jest obowiązkowe, wobec czego mieszkańcy niedeklarujący kompostowania na własnej posesji, nadal mogą wystawiać te odpady do odbioru w worku brązowym z napisem „BIO”.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.) w przypadku ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.