Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

GOPS
06.03.2023
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Kruszyna realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu – 19 665,00 złotych.
Dofinansowanie – 19 665,00 złotych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym
osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystencji osobistej.

Program ma na celu poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Planowana liczba uczestników Programu to 1 osoba wymagająca wysokiego poziomu wsparcia. Zakres usługi asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie. W ramach Programu zatrudniony jest asystent z terenu Gminy Kruszyna.
Wsparcie asystenta będzie polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej, uczestniczącej w Programie, w wykonywaniu czynności dnia codziennego, funkcjonowaniu w życiu społecznym, pomocy w wyjściach, dojazdach w wybrane przez  uczestnika Programu miejsca, w robieniu zakupów, w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktu, w korzystaniu z dóbr kultury.

Korzyści:
– poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie w okresie od 16.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Dofinansowanie ogółem 19 665,00 zł.

Całkowita wartość 19 665,00 zł.