Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

GOPS
21.03.2024
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gmina Kruszyna rozpoczęła realizację resortowego Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Łączny koszt realizacji Programu – 29 250,00 złotych.
Dofinansowanie – 29 250,00 złotych.

Data podpisania umowy o finansowanie zadania – 14 luty 2024r.

Program ma na celu poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku zamieszkania i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Adresatami programu są:

  1. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  2. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenie równoważne),
  3. Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Usługi asystencji osobistej będą skierowane  do 6 osób z niepełnosprawnością, w tym dla 5 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i dla 1 osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej są realizowane w formie dziennej i są ściśle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Usługi wykonuje zatrudniony asystent wskazany przez uczestnika Programu. Uczestnik Programu bez względu na sytuację materialną  nie ponosi odpłatności za udział w Programie. W ramach Programu planuje się zatrudnić 6 asystentów dla osób z niepełnosprawnościami. Usługi asystencji osobistej polegać będą na wspieraniu przez asystenta  osoby z niepełnosprawnością w czynnościach dnia codziennego, czynnościach samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego itp. Usługi asystenta dotyczą również pomocy w wyjściach, dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca, pomocy w dokonywaniu bieżących zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.