Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje
24.06.2020r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kruszyna na lata 2020-2022”
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
09.03.2020r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących […]
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
28.02.2020r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2020 roku.
więcej

Protokół z przeprowadzonych w dniach 4.12.2019 – 13.12.2019 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kruszyna

Gmina
16.12.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach 04.12.2019-13.12.2019 r. konsultacje społeczne projektu uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, zmiany uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 […]
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
04.11.2019r.
Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.
więcej