Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje
11.03.2019r.
Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
05.12.2018r.
Konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
23.08.2018r.
Konsultacje społeczne o uchyleniu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
23.08.2018r.
Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kruszyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
więcej