Dostawa żywności

GOPS
17.02.2020
Dostawa żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Bogusławicach, ul. Kruszyńska 42, w godz. od 800 do 1400 w dniach: 27-03-2020 r., 17-04-2020 r., 29-05-2020 r., 26-06-2020 r.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie,stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
JAK UZYSKAĆ POMOC? Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej, powinny zgłosić się do tut. ośrodka pomocy społecznej w celu złożenia dokumentów potwierdzających dochody i sytuację osoby/rodziny w terminie do 20-03-2020 r.
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Więcej informacji pod nr tel. 664 314 404 lub 34 320 20 03 wew. 32, 33, 38, bądź w siedzibie GOPS Kruszyna.