III Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
21.06.2024
III Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 8.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Wręczenie nagrody dla ucznia za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2023-2024.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – referuje inspektor d.s. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 7. Wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2024 – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Informacja w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach za rok 2023.
 11. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 12. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Kręt