Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 12 września 2018r.

Rada Gminy
10.09.2018
Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 12 września 2018r.

Informuję, że w dniu 12 września 2018r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Interpelacje i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Uchylenie uchwały Nr XXXVI/252/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. zatwierdzającej roczne sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie za 2017r.
 9. Uchylenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna.
 10. Przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 11. Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018 rok.
 13. Wprowadzenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.
 14. Wprowadzenie zmiany do uchwały dotyczącej emisji obligacji.
 15. Udzielenie pożyczki dla ULKS z Lgoty Małej.
 16. Informacja z przebiegu realizacji budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018r.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady – Wanda Krawczyk