Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 17 października 2018r.

Rada Gminy
15.10.2018
Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 17 października 2018r.

Informuję, że w dniu 17 października 2018r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Uchwalenie Statutu Gminy Kruszyna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Wprowadzenie zmiany do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kruszyna na lata 2016-2021.
9. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych.
10. Uchylenie uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała.
11. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018.
12. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
14. Podsumowanie działalności Rady Gminy w kadencji 2014-2018.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady – Wanda Krawczyk