Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 27 grudnia 2018r.

Rada Gminy
24.12.2018
Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 27 grudnia 2018r.

Informuję, że w dniu 27 grudnia 2018r. o godz. 11.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
7. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna.
9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna.
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kruszyna.
11. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018 rok.
12. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.
13. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
14. Uchwalenie budżetu Gminy Kruszyna na 2019 rok:

  • Przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

15. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna:

  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF.

16. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
17. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz