Informacja TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie nowych zasad przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Informacje
18.03.2022
Informacja TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie nowych zasad przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2376), wprowadzającej z dniem 1 kwietnia 2022 r. zmiany w zasadach rozliczania prosumentów energii odnawialnej, TAURON Dystrybucja S.A. (OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji:

I. Rozliczanie przyszłego prosumenta w systemie opustowym*, przez sprzedawcę energii elektrycznej, możliwe jest pod warunkiem złożenia do OSD, w terminie do 31 marca 2022 r. włącznie, zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji (dalej „zgłoszenie”).

II. Za datę skutecznego złożenia zgłoszenia do OSD, wskazanego w pkt. I, uznaje się:

• datę wpływu do OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej,

• datę rejestracji przez systemy informatyczne OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej.

III. W przypadku, gdy zgłoszenie złożone do OSD przez prosumenta w terminie do dnia 31 marca 2022 r. będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w tym terminie prosument udzieli odpowiedzi na wezwanie, zawierającej wymagane uzupełnienia i korekty, w wyniku czego zgłoszenie będzie kompletne i poprawne, to prosument będzie mógł być rozliczany w systemie opustowym*.

IV. Prosument, który w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w pkt III, nie złoży kompletnego i poprawnego zgłoszenia, z uwzględnieniem wymaganych uzupełnień i korekt, nie będzie mógł skorzystać z systemu opustowego* i będzie rozliczany w systemie net-biling**.

V. Modernizacja mikroinstalacji przyłączonej do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 50 kW), nie skutkuje zmianą sposobu rozliczania.

VI. Prosument ma obowiązek poinformować OSD, w formie zgłoszenia, o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu) w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

* system opustowy – system rozliczeń prosumentów polegający na bezgotówkowym rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci, w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

• większej niż 10 kW –  w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

• nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

** system net-biling – system rozliczeń prosumentów polegający na rozliczeniu wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.

Powyższe dotyczy stanu prawnego sprzed wprowadzenia zmian w nowelizacji ustawy o OZE dotyczących gminnych projektów fotowoltaicznych (Dz.U.2022.467).

Z poważaniem,

Jacek Dudek

Pełnomocnik ds. Kontaktów z Samorządami

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora
tel. kom. +48 572 887 718

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Oddział w Będzinie

ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin